Hjem

Velkommen

Har du et juridisk spørsmål, eller er det fattet et vedtak i en offentlig instans som du ønsker å få prøvd gyldigheten av?

Jurist yter rettslig bistand, enten i form av juridisk rådgivning eller praktisk rettshjelp, også for sakens behandling i en rettsinstans. Du som kunde er i fokus, og din målsetting for saken angir overordnet strategi .

All virksomhet utføres i tråd med høye etiske retningslinjer, og redelighet og rettskaffenhet er grunnleggende styringsfaktorer.

Juridiske råd og rettshjelps virksomhet er i samsvar med domstolloven § 218 (2) pkt. 1, jf § 220, og er registrert og godkjent av

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Om juristen

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp, som innebærer å få dekket utgiftene til den juridiske bistanden fra det offentlige. Vilkårene for fri rettshjelp er angitt i Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven) av 1980. Det fremgår av § 15 at fri rettshjelp gis som fri sakførsel, jf § 22, eller fritak for rettsgebyr, jf lovens kap IV. Vilkår for å få rett til fri rettshjelp fremgår av § 16, jf § 11.

Forskrift til lov om fri rettshjelp (rettshjelpforskriften) av 2005, angir nærmere de økonomiske grensene for hvem som kan søke om fri rettshjelp. Det fremgår følgende i § 1-1: "Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-."

Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven)

Forskrift til lov om fri rettshjelp (rettshjelpforskriften)

Kontaktinformasjon

Juridiske råd og rettshjelp

Telefon: 900 17 073

E-post: ruth@rettsbistand.no

Postadresse: Skraneskogen 62, 5252 Søreidgrend