Barne- og familierett

pexels-photo-familie

Barnerett dreier seg om barns rettsstilling, og reguleres først og fremst av Lov om barn og foreldre av 8.april 1981 nr. 7. Som navnet angir inneholder loven bestemmelser som også omfatter foreldre, og legger føringer for hva som skal legges til grunn i situasjoner der foreldrene er uenige om hvem barn(a) skal bo hos, og bl.a. omfang av samvær med de respektive foresatte.

Det er prinsippet om hva som er «best for barnet», som er styrende i spørsmål om foreldreansvar, bosted og samvær, og hensynet er nedfelt i barneloven § 55 (1).

I tillegg til å inneholde bestemmelser som regulerer forholdet mellom barn og foreldre, og barnets rettigheter ved samlivsbrudd mellom de foresatte, inneholder barneloven bestemmelser om underholdsplikt for barn på videregående skole frem til barnet fyller 19 år, jf barneloven § 68 (2).

Hvem som er ”barn” i lovens forstand er ikke eksplisitt definert i loven. I følge FNs barnekonvensjon art. 1, omfattes alle fødte individer under 18 år, men begrenset av at barnet ikke er myndig tidligere etter den nasjonale lovgivningen. I norsk rett samsvarer konvensjonens bestemmelse med vergemålslovens § 1, som angir myndighetsalderen til 18 år.

Klikk her dersom du har et spørsmål om barne- eller familierett.