Forvaltningsrett

Rettsområdet forvaltningsrett er bestemmelsene og rettsreglene som kommer til anvendelse ved utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling.

De grunnleggende bestemmelser om forvaltningens saksbehandling, som bestemmelser om partsettigheter, bestemmelsene om når inhabilitet foreligger, forvaltningsorganenes generelle veiledningsplikt, krav til saksbehandlingstid og bestemmelser om taushetsplikt, gjelder generelt ved forvaltningens saksbehandling og vedtak. Disse hovedreglene for saksbehandlingen finner vi i lov av 10. februar 1967, forvaltningsloven, som regnes for i hovedsak å være kodifisering av tidligere ulovfestet rett, om reglene for offentlig saksbehandling.

Så vil enkelte rettigheter være begrenset til å gjelde for såkalte enkeltvedtak, som er «vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer», jf. forvaltningsloven § 2 (1) pkt b).

Bestemmelser som gjelder en parts krav på innsyn, varslingsrett og  innsigelsesrett,  krav til grundig og forsvarlig saksbehandling, veiledningsplikt, krav til begrunnelse av vedtak, klagefrister, omgjøring og dekning av saksomkostninger, kommer til anvendelse ved forvaltningens enkeltvedtak.

Bistand til å utforme klage på vedtak, kreve innsyn i saksbehandlingen, begrunnelse for vedtaket og forvaltningens hjemmel, og krav om dekning av saksomkostninger «[n]år et vedtak blir endret til gunst for en part» og det dreier seg om «vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36, er noen av områdene juristen kan bidra med praktisk hjelp til.

Jeg har et forvaltningsrettslig spørsmål.