Hva er forskjellen på en jurist og en advokat?

norges-lover

En jurist og en advokat har den samme teoretiske bakgrunnen, som er hovedfag eller master i rettsvitenskap. For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, som fullmektig hos advokat, ved en domstol, hos påtalemyndigheten i politiet eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg skal man ha ført tre rettssaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som utsteder advokatbevillinger, jf domstolloven § 220 (1).

Juristen og advokaten har altså de samme gode faglige kunnskapene, men advokaten skal ha erfaring som fullmektig, samt prosedyreerfaring fra en domstol.

«§ 220.Bevilling til å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet​1 for advokatvirksomhet.

For å få tillatelse til å være advokat ved andre retter enn Høyesterett må søkeren godtgjøre:

1. at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap,​2 og
2. at vedkommende i til sammen minst to år etter embetseksamen eller mastergrad har vært i virksomhet
a. som autorisert fullmektig hos en advokat som selv utøver advokatvirksomhet,
b. som dommer eller dommerfullmektig,
c. i en stilling ved påtalemyndigheten der behandling av rettssaker inngår som en vesentlig del, eller
d. som universitetslærer i rettsvitenskap.»