Om juristen

Har du et juridisk spørsmål, eller trenger du hjelp til å få fastslått dine rettigheter?

Jeg heter Ruth Rosnes, og har i tillegg til master i rettsvitenskap, bakgrunn som ingeniør. I tillegg til gode og oppdaterte juridiske fagkunnskaper, har jeg dermed fra tidligere en viss teknisk innsikt, og variert erfaring fra yrkeslivet. Av arbeidserfaring kan nevnes ledererfaring innen IT og HR/HMS, undervisningserfaring i voksenopplæring, og kursvirksomhet som selvstendig foreleser/kurslærer. Jeg har også erfaring som webredaktør, og som administrator for virksomhetens CMS-systemer, i hovedsak Its Learning, med flere hundre tilknyttede lærere og studenter/kursdeltakere.

Jeg yter juridisk bistand både ved spørsmål av privatrettslige art, offentligrettslig art, ved behov for juridiske råd ved en tvist overfor en motpart, eller som praktisk rettshjelp for en rettsinstans.

Rettsområder som jeg har jobbet med er blant andre:

 • plan- og bygningsrett, med særlig fordypning i blant andre
  • forvaltningsloven,
  • plan- og bygningsloven
  • vegloven
  • skadeserstatningsloven.

Jeg yter gjerne juridisk bistand ved byggesøknader, eller utarbeider juridiske utredninger og vurderinger dersom forvaltningens søknadsbehandling krever det, utformer klager på vedtak, og følger opp saksbehandlingen hos  kommune, fylkeskommune og fylkesmann.

 • arbeidsrett og arbeidstvister, herunder arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvilke vilkår som må være oppfylt for at en oppsigelse eller avskjed vil være rettmessig
  • det materielle innholdet i hva som ligger i «saklighetskravet», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.1 Vern mot usaklig oppsigelse2
   1) «Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.»
  • formkrav til selve oppsigelsen/avskjeden, bestemmelsene som gjelder drøftelsesmøte, og både arbeidstakers og arbeidsgivers muligheter for og rett til forhandlingsmøte

 • arverettslige spørsmål, herunder oppsett av testament, ektepakt og erklæring om uskifte. Dette er særlig viktig dersom man lever i ekteskap- eller samboerforhold med særkullsbarn

 • barnerett
  • det er hva som er ’til beste for barnet’ jf. barneloven § 43 (1), som skal være styrende når det gjelder kontakt og samværsrett også med den av foreldrene som barnet ikke bor fast med

 • erstatningsrett

 • familierett, og for eksempel spørsmål om sameieforhold og sameiekontrakter

 • odelsrett

 • panterett og konkursbehandling

 • pengekravsrett og tilbakebetaling av pengekrav/gjeld, og rentespørsmål som kan oppstå i den sammenhengen, som avsavnsrente og forsinkelsesrente.  Viktige lover på dette rettsområdet er gjeldsbrevloven, foreldelsesloven, forsinkelsesrenteloven, og ulovfestet rett (avsavnsrente)

 • skatterett og kontakt med Skatteetaten og evt. Kemneren, dersom skattekrav ikke samsvarer med inntekt, eksempelvis fordi man har blitt skjønnslignet

 • skifterett, herunder skifte av dødsbo

 • strafferett

Prosesserfaring:

Fra tingrett og lagmannsrett.

Erfaring også fra

 • rettsmekling både ved tingrett og lagmannsrett
 • saksforberedende møte

Naboforhold kan være krevende, og det kan lønne seg å få juridisk bistand for å få fastslått dine rettigheter når det gjelder  fast eiendom,  for eksempel dersom det har oppstått grensetvister; eller for å få vurdert dine bruksrettigheter og utviklingsmuligheter for en eiendom som grenser til sjø.

Har det blitt truffet et offentlig forvaltningsvedtak som du er uenig i, og som berører deg eller dine rettigheter, har du i mange tilfeller klagerett. Her vil det imidlertid som oftest gjelde korte tidsfrister for å rette en klage, eller inngi tilsvar på vedtaket.

Dersom du har fått ilagt et forelegg, eller det er tatt ut tiltale ved brudd på bestemmelser i straffeloven, og saken er berammet for en tingrett, ytes bistand som rettshjelper avhengig av tingrettens godkjennelse.

Ja, jeg ønsker kontakt for juridisk bistand!