Arverett

 

arve

Hva er arverett?

Arveretten omhandler hvordan en persons eiendeler og forpliktelser skal behandles og fordeles når han eller hun dør.

Rettsområdet griper inn i familieretten, og familiemedlemmers rettigheter er sentralt. Dette gjelder særlig en gjenlevende ektefelles eller samboers rettigheter, som retten for en ektefelle til å sitte i uskiftet bo, men det er også lovbestemte regler om livsarvingers og andre nære slektningers rettigheter. Arveretten har derfor en side som grenser til  familieretten, men inneholder også formuerettslige elementer.

Opprettelse av testament står sentralt, og arvelaters rett til å legge føringer for fordeling av arven er viktig. I utgangspunktet er det en spenning mellom testators (som oppretter testament) disposisjonsfrihet, og beskyttelse av nær families rett til arv. Det er derfor lovbestemte grenser for testamentariske disposisjoner, også kalt dødsdisposisjoner. Sondringen mellom døds- og livsdisposisjoner står derfor sentralt i arveretten. Dødsdisposisjoner angir hva som skjer med formuesgoder ved personens død, mens livsdisposisjoner trår i kraft mens personen lever.

Sentrale rettslige kilder er

Lov om arv (arvelova) av 1972

Lov om ekteskap (ekteskapsloven) av 1991

Lov om sameige (sameigelova) av 1965

Jeg har et arverettslig spørsmål!